TRK Kontrolladministration AB

TRK Kontrolladministration AB grundades 1979 och är ett företag som jobbar med oförstörande provning (NDT), svetskvalificering, besiktning av svetsade konstruktioner och tankbotten scanning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige och Danmark.

ISO 17025

ISO 17025

Företaget är ackrediterat av Swedac som provningslabb enligt ISO 17025 i provningsmetoderna:
 • Radiografering
 • Ultraljudsprovning
 • Magnetpulverprovning
 • Penetrantprovning
 • Visuell provning

ISO 17024

ISO 17024

Företaget är ackrediterat av Swedac som personcertifieringsorgan enligt ISO 17024 samt är erkänt tredjepartorgan mot tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU (AFS 2016:1) för kvalificering av personal (svetsare och lödare) i standarderna:
 • SS-EN 287-1
 • ISO 9606-1
 • ISO 9606-2,3,4,5
 • ISO 14732
 • ISO 13585

Företagets affärsidé

Vår affärsidé är att vara ett i tredjepartsställning ackrediterat certifieringsorgan samt erkänt tredjepartsorgan.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att verka som ett konkurrenskraftigt företag. Vi skall därför sträva efter nöjda kunder som känner förtroende för oss som leverantör. Kvalitet är ett av de viktigaste medlen för att nå detta mål. Grunden läggs genom vår attityd till kvaliteten genom att uppdragen utförs på ett korrekt sätt som säkerställer vår opartiskhet och vårt oberoende. Vi skall vara lyhörda för önskemål och kritik samt vara observanta på den tekniska utvecklingen. De uppdrag som utförs skall i all avseende utföras i enlighet med gällande bestämmelser samt vår kvalitetsmanual.

Verksamhetspolicy

TRK Kontrolladministration ABs mål är att hjälpa svensk industri med löd- och svetsarcertifiering samt att detta skall finansiera verksamheten. TRK Kontrolladministration AB arbetar opartiskt och oberoende, vi behandlar alla kunder/personer lika.TRK Kontrolladministration AB integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser visa TRK Kontrolladministration AB sätt att behandla personuppgifter för dig som användare av våra tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter:
Personuppgifter är den information som kan kopplas till dig när du använder våra tjänster som namn, födelsedatum, teknisk info som kan kopplas till den standard du certifierats mot.

Varifrån kommer uppgifterna:
Uppgifterna kommer från de data vi samlat in i samband med certifiering och som du samtyckt till genom din signatur på certifieringsunderlag.

För vilket ändamål använder vi dina personuppgifter:
Vi använder uppgifterna för att kunna ställa ut personcertifikat på rättslig grund mot krav i gällande standarder som TRK Kontrolladministration AB är ackrediterade för i tredjepartsställning.

Vi arkiverar uppgifterna enligt krav i standarder.

Till vem lämnar vi ut uppgifterna:
Vi lämnar ut uppgifter till den personcertifierade, vi kan även lämna uppgifterna till den som den personcertifierade utfört uppdrag åt

Den personcertifierade kan om den så önskar bli borttagen från vårt personcertifierings register, detta sker genom att ta kontakt med TRK Kontrolladministration AB. Väljer man att bli borttagen från registret resulterar det i att certifikatet blir ogiltigt.

Code Of Conduct

TRK Code Of Conduct

Vi på TRK Kontrolladministraion AB ser det som mycket viktigt att vi inte tvivlar på integritet, rättvisa, korrekta beteende och oberoende bemötande. Vår Code Of Conduct skal följas av alla anställda på TRK:

Integritet

TRK arbetar på ett professionellt, oberoende, opartiskt och etiskt sätt i all sin verksamhet. Detta innebär att man utför ärligt arbete, inte tolererar någon avvikelse från godkända metoder och procedurer och rapporterar faktiska resultat och professionella åsikter.

Intressekonflikt

TRK undviker intressekonflikter med någon närstående enhet där det har ett ekonomiskt eller kommersiellt intresse och som det krävs för att tillhandahålla tjänster.

Rättvis affärsuppförande

TRK respekterar standarder för affärsetik, konkurrensöverensstämmelse och integritet och kommer inte att göra någonting för att sätta sitt rykte i anseende.

Anti-mutor

TRK förbjuder erbjudande, gåva eller accept av mutor i någon form, inklusive kickbacks på någon del av kontraktsbetalningen. Inga felaktiga fördelar kommer att erhållas eller tillhandahållas i affärer.

Sekretess och dataskydd

TRK respekterar konfidentialitet och sekretess för information från företag och personer som gör affärer med TRK såväl som TRKs anställda och säkerställer att det finns processer för att skydda sådan information på ett adekvat sätt.

Kompetens

TRK-anställda kommer att ha rätt kapacitet och är kompetenta att utföra sitt jobb. Detta stöds av regelbunden utbildning.

Rättvist arbete och etiskt beteende

TRK är medvetet om sitt sociala ansvar för sina anställda och de människor, samhällen och miljöer där det arbetar. TRK agerar med ärlighet och rättvisa samtidigt som man respekterar sina anställdas mänskliga rättigheter, jämlikhet, värdighet och mångfald.

Hälsa och säkerhet

TRK tillhandahåller en säker arbetsmiljö för att skydda hälsa och säkerhet för anställda, kunder och tredje parter.

Covid-19

Med tanke på rådande situation vill TRK Kontrolladministraion AB förtydliga och vara helt transparenta med hur vi aktivt motarbetar smittspridningen av Covid-19. Hur vi agerar både internt men också hur detta skulle kunna påverka dig som kund. TRK har från början vidtagit extra åtgärder för att minska smittspridning i form av:

 • Minskat ner våra arbetsgrupper och daglig fysisk kontakt
 • TRK utför i den största möjliga mån möten genom digitala verktyg.
 • Vi påminner våra anställda och dagligen via olika kanaler om de enklaste åtgärderna som rekommenderas av smittskyddsinstitutet för att förhindra smittspridning.
 • Vi följer FHM’s rekomendationer.
Information om eventuella förändringar i vårt arbete kommer informeras och kommuniceras på hemsida. Under spridningen av Covid-19 vidtar TRK åtgärder för att minska risken för att sprida viruset och hålla anställda och kunder så säkra som möjligt.